FAQs Complain Problems

समाचार

आयोजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगर कार्यपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

उपभोक्ता समितिले कार्यालयसंग सम्झौता गर्दा तपसिलमा उल्लिखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ

(क) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

(ख) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

(ग) आयोजनाको लागत अनुमान विवरण

(घ) उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय

(ङ) आयोजनाको कार्यन्वयनको कार्यतालिका

(च) खाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता संचालनको लागि आवश्यक कागजातहरु